LỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 08 NĂM 2017

Thứ hai - 28/08/2017 19:45
HẢI PHÒNG CỬA LÒ ĐÀ NẴNG QUY NHƠN VŨNG TÀU HCM CẦN THƠ
( Có gì chưa rõ đề nghị Quý vị gọi Tel: 0225.6285396 hoặc Hotline: 094.799.1368 )
Container 20'DC đóng hàng bách hóa
Container 20'DC đóng hàng bách hóa
1. HAI PHONG to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA CUA LO Remark
1. VS FORTUNE 1323S 17-Aug-17 17-Aug-17 TC 128 - Cua Lo
2. PHUC KHANH 109S 18-Aug-17 19-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
3. PHUC HUNG 009S 21-Aug-17 22-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
4. VS INTEGRITY 227S 21-Aug-17 22-Aug-17 TC 128 - Cua Lo
5. ALT OCEAN 178S 23-Aug-17 24-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
6. VS FORTUNE 1324S 26-Aug-17 27-Aug-17 TC 128 - Cua Lo
7. PHUC KHANH 110N 26-Aug-17 27-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
8. PHUC HUNG 010S 29-Aug-17 30-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
9. ALT OCEAN 179S 31-Aug-17 01-Sep-17 CHUA VE - CUA LO
10. PHUC KHANH 111S 03-Sep-17 03-Sep-17 CHUA VE - CUA LO
11. PHUC HUNG 011S 07-Sep-17 07-Sep-17 CHUA VE - CUA LO
12. ALT OCEAN 180S 08-Sep-17 08-Sep-17 CHUA VE - CUA LO
           
2. HAI PHONG to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA DANANG Remark
1. PHUC HUNG 009S 21-Aug-17 23-Aug-17 CHUA VE - TIEN SA
2. VAN HUNG VH721S 24-Aug-17 26-Aug-17 TAN VU - TIEN SA
3. PHUC HUNG 010S 29-Aug-17 31-Aug-17 CHUA VE - TIEN SA
4. PHUC HUNG 011S 07-Sep-17 08-Sep-17 CHUA VE - TIEN SA
5. BD FREIGHTER FT724S 07-Sep-17 09-Sep-17 TAN VU - TIEN SA
6. BD STAR BS722S 14-Sep-17 16-Sep-17 TAN VU - TIEN SA
7. VAN LY VL727S 21-Sep-17 23-Sep-17 TAN VU - TIEN SA
           
3. HAI PHONG to QUY NHON      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA QUYNHON Remark
1. Chạy theo lộ trình HP->HCM-> Quy Nhơn        
2. Nếu hàng hóa có khối lượng lớn book > 1.000T/chuyến sẽ được tàu chạy thẳng  
           
4. HAI PHONG to VUNG TAU (CAI MEP)    
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA VUNGTAU Remark
1. BD STAR BS720S 17-Aug-17 20-Aug-17 TAN VU
2. TC PIONEER 1727SM 18-Aug-17 21-Aug-17 TC 128
3. TC PIONEER 1728SM 25-Aug-17 28-Aug-17 TC 128
4. VAN LY VL723S 25-Aug-17 28-Aug-17 TAN VU
5. BD STAR BS721S 31-Aug-17 03-Sep-17 TAN VU
6. TC PIONEER 1729SM 01-Sep-17 04-Sep-17 TC 128
7. VAN HUNG VH722S 07-Sep-17 10-Sep-17 TAN VU
8. BD FREIGHTER FT725S 21-Sep-17 24-Sep-17  
9. BD STAR BS723S 28-Sep-17 01-Oct-17 TAN VU
           
5. HAI PHONG to HCM      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA HCM Remark
1. HAIAN PARK 105S 17-Aug-17 20-Aug-17 TC128 - VICT
2. VS FORTUNE 1323S 17-Aug-17 21-Aug-17 TC 128 - Khanh Hoi
3. BD STAR BS720S 17-Aug-17 21-Aug-17 TAN VU - CAT LAI
4. PHUC KHANH 109S 18-Aug-17 21-Aug-17 CHUA VE - BEN NGHE
5. TC PIONEER 1727SM 18-Aug-17 21-Aug-17 TC 128 - VICT
6. TC VICTORY 1725S 20-Aug-17 23-Aug-17 TC 128 - DTV
7. VS PACIFIC 1726S 21-Aug-17 24-Aug-17 TC 128 - Khanh Hoi
8. PHUC HUNG 009S 21-Aug-17 25-Aug-17 CHUA VE - BEN NGHE
9. VS INTEGRITY 227S 21-Aug-17 25-Aug-17 TC 128 - Khanh Hoi
10. TC FOUNDATION 1722SC 22-Aug-17 26-Aug-17 TC 189 - DTV
11. ALT OCEAN 178S 23-Aug-17 27-Aug-17 CHUA VE - BEN NGHE
12. TC GLORY 1727S 24-Aug-17 27-Aug-17 TC 128 - VICT
13. VAN HUNG VH721S 24-Aug-17 28-Aug-17 TAN VU - CAT LAI
14. TC PIONEER 1728SM 25-Aug-17 28-Aug-17 TC 128 - VICT
15. VAN LY VL723S 25-Aug-17 29-Aug-17 TAN VU - BEN NGHE
16. PHUC KHANH 110N 26-Aug-17 29-Aug-17 CHUA VE - BEN NGHE
17. VS FORTUNE 1324S 26-Aug-17 30-Aug-17 TC 128 - Khanh Hoi
18. TC VICTORY 1726S 27-Aug-17 30-Aug-17 TC 128 - DTV
19. PHUC HUNG 010S 29-Aug-17 02-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
20. TC FOUNDATION 1723SC 30-Aug-17 04-Sep-17 TC 189 - DTV
21. HAIAN PARK 106S 31-Aug-17 03-Sep-17 TC 128 - VICT
22. ALT OCEAN 179S 31-Aug-17 04-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
23. BD STAR BS721S 31-Aug-17 04-Sep-17 TAN VU - CAT LAI
24. TC PIONEER 1729SM 01-Sep-17 04-Sep-17 TC 128 - VICT
25. TC VICTORY 1727S 03-Sep-17 06-Sep-17 TC 128 - DTV
26. PHUC KHANH 111S 03-Sep-17 06-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
27. PHUC HUNG 011S 07-Sep-17 10-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
28. VAN HUNG VH722S 07-Sep-17 11-Sep-17 TAN VU - BEN NGHE
29. BD FREIGHTER FT724S 07-Sep-17 11-Sep-17 TAN VU - CAT LAI
30. ALT OCEAN 180S 08-Sep-17 12-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
31. BD STAR BS722S 14-Sep-17 18-Sep-17 TAN VU - CAT LAI
32. BD FREIGHTER FT725S 21-Sep-17 25-Sep-17 BEN NGHE
33. VAN LY VL727S 21-Sep-17 25-Sep-17 TAN VU - CAT LAI
34. BD STAR BS723S 28-Sep-17 02-Oct-17 TAN VU - CAT LAI
           
6. HAI PHONG to CAN THO ( CAI CUI )      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA CAN THO Remark
1. TC FOUNDATION 1722SC 22-Aug-17 25-Aug-17 TC 128
2. TC FOUNDATION 1723SC 30-Aug-17 03-Sep-17 TC189 
           
7. HCM to QUY NHON      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA QUY NHON Remark
1. BD FREIGHTER FT722N 22-Aug-17 24-Aug-17 BEN NGHE
2. VAN LY VL723N 29-Aug-17 31-Aug-17 BEN NGHE
3. VAN LY VL724N 05-Sep-17 07-Sep-17 BEN NGHE
4. VAN HUNG VH722N 12-Sep-17 14-Sep-17 BEN NGHE
5. VAN HUNG VH723N 19-Sep-17 21-Sep-17 BEN NGHE
6. BD FREIGHTER FT725N 26-Sep-17 28-Sep-17 BEN NGHE
           
8. HCM to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA DANANG Remark
1. VAN HUNG VH720N 18-Aug-17 20-Aug-17 BEN NGHE - TIEN SA
2. PHUC KHANH 110N 23-Aug-17 24-Aug-17 BEN NGHE - TIEN SA
3. BD FREIGHTER FT722N 22-Aug-17 26-Aug-17 BEN NGHE - TIEN SA
4. VAN LY VL723N 29-Aug-17 01-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
5. PHUC KHANH 111N 30-Aug-17 01-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
6. BD FREIGHTER FT723N 02-Sep-17 04-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
7. VAN LY VL724N 05-Sep-17 09-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
8. VAN HUNG VH722N 12-Sep-17 16-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
9. VAN LY VL726N 13-Sep-17 15-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
10. VAN HUNG VH723N 19-Sep-17 23-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
11. BD FREIGHTER FT725N 26-Sep-17 30-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
9. HCM to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA CUA LO Remark
1. VS PACIFIC 1726N 20-Aug-17 23-Aug-17 Khanh Hoi - Cua Lo
           
10. HCM to HAI PHONG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA HAI PHONG Remark
1. VS PACIFIC 1726N 16-Aug-17 20-Aug-17 Khanh Hoi - TC 128
2. TC VICTORY 1724N 17-Aug-17 19-Aug-17 DTV - TC 128
3. VS INTEGRITY 227N 18-Aug-17 20-Aug-17 Khanh Hoi - TC 128
4. PHUC HUNG 009N 18-Aug-17 21-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
5. TC FOUNDATION 1722N 18-Aug-17 21-Aug-17 DTV - TC189
6. VAN HUNG VH720N 18-Aug-17 22-Aug-17 BEN NGHE - TAN VU
7. VAN LY VL722N 19-Aug-17 23-Aug-17 CAT LAI - TAN VU
8. ALT OCEAN 178N 20-Aug-17 23-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
9. TC GLORY 1727N 20-Aug-17 23-Aug-17 VICT - TC 128
10. VAN LY VL722N 20-Aug-17 23-Aug-17 BEN NGHE - TAN VU
11. VS PACIFIC 1726N 20-Aug-17 24-Aug-17 Khanh Hoi - TC 128
12. TC PIONEER 1727N 22-Aug-17 24-Aug-17 VICT - TC 128
13. PHUC KHANH 110N 23-Aug-17 26-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
14. VS FORTUNE 1324N 23-Aug-17 26-Aug-17 Khanh Hoi - TC 128
15. TC VICTORY 1725N 24-Aug-17 26-Aug-17 DTV - TC 128
16. PHUC HUNG 010N 26-Aug-17 29-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
17. BD STAR  BS720N 26-Aug-17 30-Aug-17 CAT LAI - TAN VU
18. TC FOUNDATION 1723N 27-Aug-17 30-Aug-17 DTV - TC 189
19. HAIAN PARK 105N 27-Aug-17 30-Aug-17 VICT - TC 128
20. BD STAR  BS720N 27-Aug-17 30-Aug-17 BEN NGHE - TAN VU
21. ALT OCEAN 179N 28-Aug-17 31-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
22. TC PIONEER 1728N 29-Aug-17 31-Aug-17 VICT - TC 128
23. PHUC KHANH 111N 30-Aug-17 02-Sep-17 BEN NGHE - CHUA VE
24. TC VICTORY 1726N 31-Aug-17 02-Sep-17 DTV - TC 128
25. VAN HUNG VH721N 02-Sep-17 06-Sep-17 CAT LAI - TAN VU
26. BD FREIGHTER FT723N 02-Sep-17 06-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
27. PHUC HUNG 011N 03-Sep-17 06-Sep-17 BEN NGHE - CHUA VE
28. VAN HUNG VH721N 03-Sep-17 06-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
29. TC GLORY 1728N 03-Sep-17 06-Sep-17 VICT - TC 128
30. TC PIONEER 1729N 05-Sep-17 07-Sep-17 VICT - TC 128
31. ALT OCEAN 180N 05-Sep-17 08-Sep-17 BEN NGHE - CHUA VE
32. TC FOUNDATION 1724N 06-Sep-17 09-Sep-17 DTV - TC 189
33. TC VICTORY 1727N 07-Sep-17 09-Sep-17 DTV - TC 128
34. BD STAR  BS721N 09-Sep-17 13-Sep-17 CAT LAI - TAN VU
35. BD STAR  BS721N 10-Sep-17 13-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
36. VAN LY VL726N 13-Sep-17 17-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
37. BD FREIGHTER FT724N 16-Sep-17 20-Sep-17 CAT LAI - TAN VU
38. BD FREIGHTER FT724N 17-Sep-17 20-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
39. BD STAR  BS722N 23-Sep-17 27-Sep-17 CAT LAI - TAN VU
40. BD STAR  BS722N 24-Sep-17 27-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
41. VAN LY VL727N 30-Sep-17 04-Oct-17 CAT LAI - TAN VU
42. VAN LY VL727N 01-Oct-17 04-Oct-17 BEN NGHE - TAN VU

 

Nguồn tin: Viet Logistics / Shipping Dept

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Trung

  Đề nghị báo giá cont 20f chở sắt cuộn d6/d8 từ Cảng Hải Phòng vào TP. HCM

    Trung   11/08/2017 16:54
 • Trần Hải

  Quý công ty cập nhật lịch tàu nội địa và quốc tế gửi vào địa chỉ e-mail : hai.tran@gmail.com

    Trần Hải   19/01/2017 09:48
Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên tách phí THC khỏi cước biển hay không?

Thống kê
 • Đang truy cập25
 • Hôm nay2,500
 • Tháng hiện tại43,600
 • Tổng lượt truy cập1,493,550
 
Skype-logo
Skype-logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây