Viet Logistics

http://vietlogistics.com


LỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 08 NĂM 2017

HẢI PHÒNG CỬA LÒ ĐÀ NẴNG QUY NHƠN VŨNG TÀU HCM CẦN THƠ
( Có gì chưa rõ đề nghị Quý vị gọi Tel: 0225.6285396 hoặc Hotline: 094.799.1368 )
Container 20'DC đóng hàng bách hóa
1. HAI PHONG to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA CUA LO Remark
1. VS FORTUNE 1323S 17-Aug-17 17-Aug-17 TC 128 - Cua Lo
2. PHUC KHANH 109S 18-Aug-17 19-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
3. PHUC HUNG 009S 21-Aug-17 22-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
4. VS INTEGRITY 227S 21-Aug-17 22-Aug-17 TC 128 - Cua Lo
5. ALT OCEAN 178S 23-Aug-17 24-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
6. VS FORTUNE 1324S 26-Aug-17 27-Aug-17 TC 128 - Cua Lo
7. PHUC KHANH 110N 26-Aug-17 27-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
8. PHUC HUNG 010S 29-Aug-17 30-Aug-17 CHUA VE - CUA LO
9. ALT OCEAN 179S 31-Aug-17 01-Sep-17 CHUA VE - CUA LO
10. PHUC KHANH 111S 03-Sep-17 03-Sep-17 CHUA VE - CUA LO
11. PHUC HUNG 011S 07-Sep-17 07-Sep-17 CHUA VE - CUA LO
12. ALT OCEAN 180S 08-Sep-17 08-Sep-17 CHUA VE - CUA LO
           
2. HAI PHONG to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA DANANG Remark
1. PHUC HUNG 009S 21-Aug-17 23-Aug-17 CHUA VE - TIEN SA
2. VAN HUNG VH721S 24-Aug-17 26-Aug-17 TAN VU - TIEN SA
3. PHUC HUNG 010S 29-Aug-17 31-Aug-17 CHUA VE - TIEN SA
4. PHUC HUNG 011S 07-Sep-17 08-Sep-17 CHUA VE - TIEN SA
5. BD FREIGHTER FT724S 07-Sep-17 09-Sep-17 TAN VU - TIEN SA
6. BD STAR BS722S 14-Sep-17 16-Sep-17 TAN VU - TIEN SA
7. VAN LY VL727S 21-Sep-17 23-Sep-17 TAN VU - TIEN SA
           
3. HAI PHONG to QUY NHON      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA QUYNHON Remark
1. Chạy theo lộ trình HP->HCM-> Quy Nhơn        
2. Nếu hàng hóa có khối lượng lớn book > 1.000T/chuyến sẽ được tàu chạy thẳng  
           
4. HAI PHONG to VUNG TAU (CAI MEP)    
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA VUNGTAU Remark
1. BD STAR BS720S 17-Aug-17 20-Aug-17 TAN VU
2. TC PIONEER 1727SM 18-Aug-17 21-Aug-17 TC 128
3. TC PIONEER 1728SM 25-Aug-17 28-Aug-17 TC 128
4. VAN LY VL723S 25-Aug-17 28-Aug-17 TAN VU
5. BD STAR BS721S 31-Aug-17 03-Sep-17 TAN VU
6. TC PIONEER 1729SM 01-Sep-17 04-Sep-17 TC 128
7. VAN HUNG VH722S 07-Sep-17 10-Sep-17 TAN VU
8. BD FREIGHTER FT725S 21-Sep-17 24-Sep-17  
9. BD STAR BS723S 28-Sep-17 01-Oct-17 TAN VU
           
5. HAI PHONG to HCM      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA HCM Remark
1. HAIAN PARK 105S 17-Aug-17 20-Aug-17 TC128 - VICT
2. VS FORTUNE 1323S 17-Aug-17 21-Aug-17 TC 128 - Khanh Hoi
3. BD STAR BS720S 17-Aug-17 21-Aug-17 TAN VU - CAT LAI
4. PHUC KHANH 109S 18-Aug-17 21-Aug-17 CHUA VE - BEN NGHE
5. TC PIONEER 1727SM 18-Aug-17 21-Aug-17 TC 128 - VICT
6. TC VICTORY 1725S 20-Aug-17 23-Aug-17 TC 128 - DTV
7. VS PACIFIC 1726S 21-Aug-17 24-Aug-17 TC 128 - Khanh Hoi
8. PHUC HUNG 009S 21-Aug-17 25-Aug-17 CHUA VE - BEN NGHE
9. VS INTEGRITY 227S 21-Aug-17 25-Aug-17 TC 128 - Khanh Hoi
10. TC FOUNDATION 1722SC 22-Aug-17 26-Aug-17 TC 189 - DTV
11. ALT OCEAN 178S 23-Aug-17 27-Aug-17 CHUA VE - BEN NGHE
12. TC GLORY 1727S 24-Aug-17 27-Aug-17 TC 128 - VICT
13. VAN HUNG VH721S 24-Aug-17 28-Aug-17 TAN VU - CAT LAI
14. TC PIONEER 1728SM 25-Aug-17 28-Aug-17 TC 128 - VICT
15. VAN LY VL723S 25-Aug-17 29-Aug-17 TAN VU - BEN NGHE
16. PHUC KHANH 110N 26-Aug-17 29-Aug-17 CHUA VE - BEN NGHE
17. VS FORTUNE 1324S 26-Aug-17 30-Aug-17 TC 128 - Khanh Hoi
18. TC VICTORY 1726S 27-Aug-17 30-Aug-17 TC 128 - DTV
19. PHUC HUNG 010S 29-Aug-17 02-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
20. TC FOUNDATION 1723SC 30-Aug-17 04-Sep-17 TC 189 - DTV
21. HAIAN PARK 106S 31-Aug-17 03-Sep-17 TC 128 - VICT
22. ALT OCEAN 179S 31-Aug-17 04-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
23. BD STAR BS721S 31-Aug-17 04-Sep-17 TAN VU - CAT LAI
24. TC PIONEER 1729SM 01-Sep-17 04-Sep-17 TC 128 - VICT
25. TC VICTORY 1727S 03-Sep-17 06-Sep-17 TC 128 - DTV
26. PHUC KHANH 111S 03-Sep-17 06-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
27. PHUC HUNG 011S 07-Sep-17 10-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
28. VAN HUNG VH722S 07-Sep-17 11-Sep-17 TAN VU - BEN NGHE
29. BD FREIGHTER FT724S 07-Sep-17 11-Sep-17 TAN VU - CAT LAI
30. ALT OCEAN 180S 08-Sep-17 12-Sep-17 CHUA VE - BEN NGHE
31. BD STAR BS722S 14-Sep-17 18-Sep-17 TAN VU - CAT LAI
32. BD FREIGHTER FT725S 21-Sep-17 25-Sep-17 BEN NGHE
33. VAN LY VL727S 21-Sep-17 25-Sep-17 TAN VU - CAT LAI
34. BD STAR BS723S 28-Sep-17 02-Oct-17 TAN VU - CAT LAI
           
6. HAI PHONG to CAN THO ( CAI CUI )      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA CAN THO Remark
1. TC FOUNDATION 1722SC 22-Aug-17 25-Aug-17 TC 128
2. TC FOUNDATION 1723SC 30-Aug-17 03-Sep-17 TC189 
           
7. HCM to QUY NHON      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA QUY NHON Remark
1. BD FREIGHTER FT722N 22-Aug-17 24-Aug-17 BEN NGHE
2. VAN LY VL723N 29-Aug-17 31-Aug-17 BEN NGHE
3. VAN LY VL724N 05-Sep-17 07-Sep-17 BEN NGHE
4. VAN HUNG VH722N 12-Sep-17 14-Sep-17 BEN NGHE
5. VAN HUNG VH723N 19-Sep-17 21-Sep-17 BEN NGHE
6. BD FREIGHTER FT725N 26-Sep-17 28-Sep-17 BEN NGHE
           
8. HCM to DA NANG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA DANANG Remark
1. VAN HUNG VH720N 18-Aug-17 20-Aug-17 BEN NGHE - TIEN SA
2. PHUC KHANH 110N 23-Aug-17 24-Aug-17 BEN NGHE - TIEN SA
3. BD FREIGHTER FT722N 22-Aug-17 26-Aug-17 BEN NGHE - TIEN SA
4. VAN LY VL723N 29-Aug-17 01-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
5. PHUC KHANH 111N 30-Aug-17 01-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
6. BD FREIGHTER FT723N 02-Sep-17 04-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
7. VAN LY VL724N 05-Sep-17 09-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
8. VAN HUNG VH722N 12-Sep-17 16-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
9. VAN LY VL726N 13-Sep-17 15-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
10. VAN HUNG VH723N 19-Sep-17 23-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
11. BD FREIGHTER FT725N 26-Sep-17 30-Sep-17 BEN NGHE - TIEN SA
9. HCM to CUA LO      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA CUA LO Remark
1. VS PACIFIC 1726N 20-Aug-17 23-Aug-17 Khanh Hoi - Cua Lo
           
10. HCM to HAI PHONG      
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA HAI PHONG Remark
1. VS PACIFIC 1726N 16-Aug-17 20-Aug-17 Khanh Hoi - TC 128
2. TC VICTORY 1724N 17-Aug-17 19-Aug-17 DTV - TC 128
3. VS INTEGRITY 227N 18-Aug-17 20-Aug-17 Khanh Hoi - TC 128
4. PHUC HUNG 009N 18-Aug-17 21-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
5. TC FOUNDATION 1722N 18-Aug-17 21-Aug-17 DTV - TC189
6. VAN HUNG VH720N 18-Aug-17 22-Aug-17 BEN NGHE - TAN VU
7. VAN LY VL722N 19-Aug-17 23-Aug-17 CAT LAI - TAN VU
8. ALT OCEAN 178N 20-Aug-17 23-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
9. TC GLORY 1727N 20-Aug-17 23-Aug-17 VICT - TC 128
10. VAN LY VL722N 20-Aug-17 23-Aug-17 BEN NGHE - TAN VU
11. VS PACIFIC 1726N 20-Aug-17 24-Aug-17 Khanh Hoi - TC 128
12. TC PIONEER 1727N 22-Aug-17 24-Aug-17 VICT - TC 128
13. PHUC KHANH 110N 23-Aug-17 26-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
14. VS FORTUNE 1324N 23-Aug-17 26-Aug-17 Khanh Hoi - TC 128
15. TC VICTORY 1725N 24-Aug-17 26-Aug-17 DTV - TC 128
16. PHUC HUNG 010N 26-Aug-17 29-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
17. BD STAR  BS720N 26-Aug-17 30-Aug-17 CAT LAI - TAN VU
18. TC FOUNDATION 1723N 27-Aug-17 30-Aug-17 DTV - TC 189
19. HAIAN PARK 105N 27-Aug-17 30-Aug-17 VICT - TC 128
20. BD STAR  BS720N 27-Aug-17 30-Aug-17 BEN NGHE - TAN VU
21. ALT OCEAN 179N 28-Aug-17 31-Aug-17 BEN NGHE - CHUA VE
22. TC PIONEER 1728N 29-Aug-17 31-Aug-17 VICT - TC 128
23. PHUC KHANH 111N 30-Aug-17 02-Sep-17 BEN NGHE - CHUA VE
24. TC VICTORY 1726N 31-Aug-17 02-Sep-17 DTV - TC 128
25. VAN HUNG VH721N 02-Sep-17 06-Sep-17 CAT LAI - TAN VU
26. BD FREIGHTER FT723N 02-Sep-17 06-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
27. PHUC HUNG 011N 03-Sep-17 06-Sep-17 BEN NGHE - CHUA VE
28. VAN HUNG VH721N 03-Sep-17 06-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
29. TC GLORY 1728N 03-Sep-17 06-Sep-17 VICT - TC 128
30. TC PIONEER 1729N 05-Sep-17 07-Sep-17 VICT - TC 128
31. ALT OCEAN 180N 05-Sep-17 08-Sep-17 BEN NGHE - CHUA VE
32. TC FOUNDATION 1724N 06-Sep-17 09-Sep-17 DTV - TC 189
33. TC VICTORY 1727N 07-Sep-17 09-Sep-17 DTV - TC 128
34. BD STAR  BS721N 09-Sep-17 13-Sep-17 CAT LAI - TAN VU
35. BD STAR  BS721N 10-Sep-17 13-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
36. VAN LY VL726N 13-Sep-17 17-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
37. BD FREIGHTER FT724N 16-Sep-17 20-Sep-17 CAT LAI - TAN VU
38. BD FREIGHTER FT724N 17-Sep-17 20-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
39. BD STAR  BS722N 23-Sep-17 27-Sep-17 CAT LAI - TAN VU
40. BD STAR  BS722N 24-Sep-17 27-Sep-17 BEN NGHE - TAN VU
41. VAN LY VL727N 30-Sep-17 04-Oct-17 CAT LAI - TAN VU
42. VAN LY VL727N 01-Oct-17 04-Oct-17 BEN NGHE - TAN VU

 

Nguồn tin: Viet Logistics / Shipping Dept

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây